Werkplan 2021 van de stichting Senioren in Woord en Beeld

1. Inleiding

De stichting Senioren in Woord en Beeld (SIWEB) wil een internetkrant uitbrengen met de naam “Vlaiger” (Gronings voor ”vlieger”) vóór, dóór en mét ouderen (50-plussers) in Stad en Ommeland. Daaraan worden tevens een gelijknamige nieuwsbrief en facebookpagina gekoppeld om zodoende naamsbekendheid en een grotere lezersschare te genereren.

Onze doelstelling is om via deze drie digitale kanalen een breed scala aan nieuws te brengen dat relevant is voor ouderen. Dat wil zeggen wetenswaardigheden op het gebied van sociaal-culturele activiteiten, woningaanbod, verkeersproblematiek, gezondheidsvoorzieningen etc.. Daarmee willen wij de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving een stem geven en voor hen spreekbuis zijn.

2. Naam

De naam “Vlaiger” is ontleend aan een gedicht van de Groningse dichter Willem ten Berge:

Widde meeuw, doe wilde vlaiger

Zailst op wiend de hemel deur

Zunne schient op dien widde wieken

Zunne schient oet n wolkenscheur

Op dien wiekn, wilde vlaiger

Vlugst veurbie en komst nait weer …

Uitleg: De stichting Senioren in Woord en Beeld wil, met haar diverse media, vanuit een “helicopterview” de Groninger wereld in al haar aspecten die interessant kunnen zijn voor ouderen laten zien. De witte meeuw “Witte meeuw, jij wilde vlieger” staat symbool voor een onbeperkte kijk op het (sociale) landschap.

3. Profiel

Wij streven ernaar om Vlaiger het volgende profiel mee te geven:

 • informatief
 • inspirerend
 • instructief
 • interessant
 • vriendelijk
 • vanuit Groninger perspectief (niet altijd óver Groningen, maar wel steeds vóór Groningers)
 • bruggen bouwen tussen generaties en onderling begrip kweken tussen “oud” en “jong” door middel van wederzijdse informatie uitwisseling.

4. Ontstaansgeschiedenis

SIWEB is in het najaar van 2020 ontstaan uit de Seniorenkrant Groningen. Dat was een internetkrant die zich speciaal richtte op burgerinitiatieven van ouderen. De Seniorenkrant Groningen was een activiteit die plaatsvond onder de paraplu van ouderenorganisatie Groningen Plus. Deze club besloot met ingang van 1 januari 2021 in afgeslankte vorm verder te gaan.

Daarop ontstond het voornemen bij de redactie van de Seniorenkrant om in verzelfstandigde vorm – als stichting – verder te gaan. Met een wat uitgebreidere taakomschrijving: niet alleen maar meer berichtgeving over burgerinitiatieven, maar – veel breder – berichtgeving over alles wat ouderen raakt en bezighoudt.

5. Visie en missie

Ouderen vormen een aparte demografische groep met niet alleen eigen specifieke noden (gezondheidsklachten, afnemende sociale contacten) maar ook mogelijkheden (veel vrije tijd, veel werk- en levenservaring en niet zelden ruimere financiële middelen).

En er komen steeds meer ouderen in Nederland. In 2018 bedroeg het aantal 65-plussers 18% van de bevolking, concreet: 3,2 miljoen mensen. En dat aantal zal naar verwachting gegroeid zijn tot 41% in 2060, namelijk 4,8 miljoen.

Voor deze steeds groter wordende groep in onze maatschappij wil SIWEB opkomen in woord en beeld. SIWEB wil middels een brede journalistieke output ouderen inspireren om er zo veel mogelijk van te maken in hun derde levensfase. Dat wil zij doen via artikelen, foto’s en filmpjes waarin 50-plussers zich herkennen en waar zij inspiratie uit putten om hun leven zinvol vorm te geven. Zo moeten de website, de nieuwsbrief en de facebookpagina van SIWEB een niet te missen informatiebron voor de ouderen in de stad en provincie Groningen worden. De redactie verplicht zich daarbij om voeling te houden met ouderen en groepen van ouderen in de samenleving en zal, daar waar mogelijk, samenwerken met deze groepen, voor wat betreft media-aandacht.

6. Content

Heel concreet denken we aan de volgende onderwerpen:

 • Actieve ouderen
 • (Stille) armoede
 • Computer en internet tips
 • Dementie
 • Gastronomie (koken met streekproducten)
 • Gezondheidszorg
 • Groningers op wie we trots zijn (van Ben Feringa tot Arjen Robben)
 • Inkomensbeleid
 • Ken je stad/provincie
 • Krimp en leegstand in de Groninger dorpen
 • Kunst en cultuur
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Natuur in Noord-Nederland
 • Ouderen weer aan het (betaalde) werk
 • Ouderenzorg
 • Recensies van theaterstukken, films en boeken 
 • Recreatie
 • Spellen voor grootouders en kleinkinderen
 • Sport/zelf bewegen
 • Toegankelijkheid van de openbare ruimte voor ouderen
 • Veiligheid in en om het huis
 • Wekelijkse agenda voor ouderen (samen met kleinkinderen)
 • Wonen
 • Zingeving

7. Activiteiten

De stichting SIWEB wil artikelen schrijven en fotoreportages en videofilmpjes maken voor en over 50-plussers. Qua artikelen wordt de lezer getrakteerd op korte verhalen, gedichten, interviews en columns.

SIWEB is van plan om één keer per twee maanden de content van de website helemaal te verversen. Op dat moment gaat er dan ook een nieuwsbrief uit om de lezers op de -qua inhoud dan geheel vernieuwde - website te attenderen.

8. Organisatie

8.1 Middelen

SIWEB wil de artikelen, fotoreportages en filmpjes op hun eigen website www.vlaiger.nl zetten. En met de uitwerking van de nieuwsbrief en de facebookpagina zijn we al een eind op streek. De filmpjes zullen ook worden vertoond op de website van de Seniorenomroep en de lokale zender OOG-TV. Met die beide organisaties zijn daartoe al afspraken gemaakt. Ook zal SIWEB in de toekomst, desgevraagd, diensten verlenen in de vorm van (film) reportages aan Groningen Plus.

De stichting heeft momenteel de beschikking over 1 camera (in bruikleen van Groningen Plus). Eén vrijwilliger beschikt over een eigen camera. Het zou mooi zijn als hier een apart budget zou komen in verband met eventueel te verwachten reparaties. Er ligt een verzoek aan Groningen Plus om overdracht van deze camera aan SIWEB. En wellicht de aanschaf van een tweede camera. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting

Ook kantoorruimte is nodig om te vergaderen, om stukjes te typen en om filmpjes te monteren. In de Vondelflat kan die ruimte waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2021 worden gehuurd.
SIWEB is momenteel met Groningen Plus in gesprek over het overnemen van meubilair en computers. Hoogstwaarschijnlijk en hopelijk zijn daar voor SIWEB geen kosten aan verbonden.

8.2 Medewerkers

De medewerkers van SIWEB zijn: een hoofdredacteur, een eindredacteur, redacteuren, correspondenten, fotografen, filmers en een webbeheerder. Deze vrijwilligers hebben allemaal de leeftijd van 55 jaar of ouder en zij zijn daarmee tegelijk ook ervaringsdeskundige, wat maakt dat hun betrokkenheid bij deze onderwerpen groot is.

Op dit moment zijn er 12 vrijwilligers. En er komen binnenkort gesprekken bij vrijwilligersorganisatie Link050 met als doel dit aantal op te krikken. Verder zijn gesprekken gaan en/of in voorbereiding met schrijversopleidingen, de Hanze hogeschool en andere (journalistieke) opleidingsinstituten.

Het voornemen is dat SIWEB met een kernredactie gaat werken. Daaromheen komt een schil van correspondenten die we willen activeren om vanuit de eigen omgeving artikelen en film(ideeën) aan te leveren.
Via een speciaal op te richten Vlaiger facebook groep willen we onze correspondenten in spe méér dan een gewone lezer inkijk geven in wat de overwegingen van de redactie zijn. Een en ander om hen zo te stimuleren eigen content te ontwikkelen. Het formele functioneren van deze kernredactie en de schil van correspondenten zal door het bestuur in samenwerking met een delegatie van de redactie worden vastgelegd in een redactiestatuut.

Het moge duidelijk zijn dat wij ook de uitdrukkelijke intentie hebben om onze oudere (én jongere, dat mag zeer zeker ook!) lezers aan te zetten zélf materiaal bij ons aan te leveren. Die input van deze (incidentele) schrijvers is goed voor ons aanbod op de website, maar ook voor de schrijvers zelf: schrijven draagt bij aan hun mentale fitheid.

8.3 Bestuur

De organisatievorm van SIWEB is een stichting. Het bestuur daarvan berust bij een voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook redactieleden kunnen daarin zitting nemen.