Werkplan  2022

Een vlieger stijgt pas op bij tegenwind
 

Stichting Senioren in Woord en Beeld

KvK 80875637

Vondellaan 77, 9721 LC Groningen

Tel. 050-573 0438

info@vlaiger.nl

www.vlaiger.nl

 

Groningen, 30 september 2021

Opmerking vooraf:

Het dagelijkse nieuws ontgaat ook ons ouderen niet.

Sommige onderwerpen raken ons meer dan anderen en veroorzaken een gevoel “er iets aan te willen doen” of er specifiek aandacht aan te besteden.

We bemoeien ons bewust niet met politieke onderwerpen, hoe pijnlijk vaak dan ook.

U zult bijvoorbeeld bij ons niet lezen over, bijvoorbeeld, de toeslagenaffaire.

Wat ons diep raakt en waar wij wél aanleiding voor extra aandacht in zien is de humanitaire ramp die niet tot jongeren beperkt blijft.

 

We gaan daarom in gesprek met, bijvoorbeeld, oudere 50-plussers afkomstig uit Afghanistan, Syrië en andere onveilige gebieden die op onze menselijkheid vertrouwen.

 

U gaat daar over lezen en reportages zien.

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Visie en werkwijze

3. Missie

4. De website en samenwerking met andere media

5. Aandachtsvelden

6. Netwerken en verbinden

7. Activiteiten en samenwerking

8. Communicatie en PR

9. Koffieochtenden in Vondelflat

10. Samenvatting

11. Organisatie

12. WBTR en ANBI

13. Begroting 2022

 

1. Inleiding

De stichting Senioren in Woord en Beeld is een organisatie met een zekere afkeer van dogmatisch denken en steeds opnieuw naar nieuwe aandachtsvelden en uitdagingen zoekt. We willen zijn en onze ervaringen gebruiken om onze werkwijze aan te scherpen. Hoe we dat in 2022 willen gaan doen, leest u in dit werkplan.

 

2. Visie en werkwijze

Wij geloven in een maatschappij, waarin een ieders waarde en kwaliteiten tot op hoge leeftijd worden erkend en benut. We beperken ons nadrukkelijk niet tot activiteiten van en door (autochtone) ouderen maar willen berichten, voorlichten en opiniëren ten behoeve van ouderen met alle denkbare culturele of etnische achtergrond en daarnaast tevens bruggen bouwen tussen deze groepen ouderen. Eigen regie en eigen mogelijkheden van ouderen en het verbinden van meerdere generaties, hun initiatieven, mogelijkheden en belangstelling zijn daarbij vanzelfsprekende uitgangspunten.

 

Uit deze visie volgt een werkwijze die uitgaat van communicatie en samenwerking tussen ouderen (organisaties) en anderen.

Het recht willen doen aan het multiculturele karakter van onze samenleving en een stem willen geven aan – en verbindingen willen leggen met groepen en personen in onze leeftijdscategorie leidt naar het zoeken naar- en het leggen van nieuwe contacten met oudere vluchtelingen (in en buiten de opvangcentra) uit Afghanistan, Syrië en andere gebieden. Maar ook met reeds gevestigde groepen, zoals Molukse (Stichting Badan) en Indische (Stichting Matahari) Nederlanders.

 

3. Missie

Het bevorderen van participatie, emancipatie en bewustwording van ouderen in de provincie Groningen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en diensten door middel van:

 

 • Berichtgeving op het gebied van bewustwordingsactiviteiten gericht op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van vijfenvijftigplussers; en

 • het bieden van een platform voor groepen actieve ouderen en organisaties en het bijdragen aan het functioneren van netwerken.

 • Kennis en ervaring op eigen initiatief en vanuit een digitale databank, teruggeven aan de maatschappij casu quo beschikbaar stellen aan derden.

 • Het bieden van een digitaal platvorm aan mensen en organisaties zoals eerder genoemd door middel van de website: www.vlaiger.nl

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

en daarnaast een wederzijdse verbinding te leggen tussen meerdere generaties en/of leeftijdsgroepen. Wij zijn er dus voor zowel de huidige als toekomstige senioren

 

Wij zijn nieuwsgierig. We willen weten wat er speelt in de samenleving We verdiepen ons in mensen. Optimaal samenwerken met organisaties is vanzelfsprekend. We kijken om ons heen met een open blik. We zijn kritisch – een beetje rebels misschien – en we zijn de eerste om onderwerpen die onder senioren spelen of gaan spelen, zichtbaar te maken. We stimuleren en inspireren elkaar en hebben het vermogen om te binden. We vergaren continu kennis die we graag delen met anderen. We toetsen ons werk bij relevante partijen in onze omgeving.

 

 

4. De website en samenwerking met andere media

 

In de missie van De stichting Senioren in Woord en Beeld is investering in het vormen en onderhouden van een netwerk tussen ouderen, hun organisaties en burgerinitiatieven en andere leeftijdsgroepen.

 

De redactie heeft de capaciteit om, naast geschreven artikelen en fotoreportages ook korte video’s initiatieven en interviews te maken: dat maakt een internetkrant aantrekkelijker, ook voor netwerkpartners die hun actuele berichten op De stichting Senioren in Woord en Beeld kunnen zetten.

De krant heeft inmiddels een eigen facebookpagina; een Instagramaccount zal worden ingericht.

 

In samenwerking met rtv-RSO (Regionale Senioren Omroep) levert de redactie wekelijks een korte videofilm aan OOG TV ten behoeve van het programma Stadjers TV. Ook op andere gebieden werken we samen met rtv-RSO: gegevensuitwisseling, assistentie bij het maken van opnamen e.d.

 

Op verzoek van- en in samenwerking met Thuiszorg Comfort b.v. verzorgen wij reportages over projecten zoals de SlimoTheek en de Leesmarkt (als lezen niet meer gaat zoals het ging)

 

De website van De stichting Senioren in Woord en Beeld (www.vlaiger.nl) is ook interessant voor onze netwerkpartners, omdat zij daarop een eigen pagina kunnen krijgen, waarop zij bekendheid kunnen geven aan hun organisatie.


Ook In 2022 wil de redactie verder werken aan een overzicht van de media die onze netwerkpartners gebruiken: die variëren van papieren krantjes of zelfs tijdschriften tot radio en tv-opnamen.

 

Contact met de media van andere organisaties heeft inmiddels dynamiek opgeleverd door het creëren verbinding tussen de activiteiten van burgerinitiatieven door wisselwerking tussen hun en onze media. Zo wordt de berichtgeving steeds interessanter voor het publiek.

Het bestuur blijft zich intensief inzetten voor het verder ontwikkelen en versterken van relaties met onze netwerkpartners. Zo komen er meer dwarsverbindingen tussen de activiteiten en de media van SIBW.

 

5. Aandachtsvelden

De Stichting Senioren in Woord en Beeld is géén belangorganisatie maar heeft wel oog voor- en geeft informatie over zaken op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Wij doen dit door artikelen, interviews en documentaires te publiceren in onze media

We ondersteunen daarmee onze bezoekers met kennis en advies

 

Verdere aandachtveleden in onze media zijn:

 

Ouderen (50+) d.m.v. een website/Facebook/YouTube/Instagram een stem te geven en informeren over o.a.:

 

 • Agrarisch Groningen, agro-industrie

 • Aktief ouder

 • Amusement

 • Buurten en dorpen

 • Club- en buurthuizen

 • Cultuur

 • Korte verhalen, gedichten

 • De betekenis van krimp en leegstand in de (Groningse) dorpen

 • Dementie

 • Fotoreportages, zowel redactioneel als van inzenders

 • Fotowedstrijden

 • Gezondheidszorg

 • Groningers op wie we trots zijn (van Ben Feringa tot Arjen Robben)

 • Inkomensbeleid

 • Instructies zoeken op YouTube', applicaties zoals Whatsapp, Whereby, Zoom (videoconferenties in Coronatijd) e.d.

 • Interviews

 • Ken je stad/provincie

 • Korte Films over relevante onderwerpen

 • Kunst: beeldende kunst, kunstenaars uit Noord-Nederland, toneel en theater, Poëzie, film, festivals, architectuur.

 • Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Multiculturele activiteiten door, voor of met ouderen

 • Natuur in Groningen/ Noord Nederland

 • Ouderen weer aan het (betaalde) werk

 • Ouderenzorg

 • Oudere dak- en thuislozen

 • Oudere vluchtelingen binnen en buiten AZC’s

 • Persoonlijke columns

 • Religie, immaterieel en materieel (de oude Groningse Kerken)

 • Sport, actief en passief

 • Tips en trucs over zelf bewegen

 • Toegankelijkheid

 • Verenigingen

 • Video bijdragen

 • Voorlichting over moderne media zoals 'Video afspelen in YouTube”,

 • Wekelijkse agenda voor ouderen, ouderen en jongeren gezamenlijk, opa’s en oma’s met kleinkinderen

 • Wonen, zorg

 

6. Netwerken en verbinden

Onze stichting richt zich op individuele en op groepsinitiatieven, om daarmee inhoudelijk samen te werken. We sluiten daarbij aan op het engagement van diverse leeftijdsgroepen, vanuit het perspectief van ouderen.

 

Wij richten ons met name op ouderen en jongeren die vanuit hun eigen deskundigheid en behoeften actief willen participeren en generatie overstijgende verbindingen willen leggen.

 

Om die verbinding te stimuleren bieden we ruimte op onze website en andere media voor burgers en burgerinitiatieven.

 

Participatie betekent in onze ogen ook dat alle betrokken partijen samenwerken of beter nog, elkaar versterken. Daarom werken we als dat relevant is samen met reguliere zorg-/welzijnsinstellingen en opleidingen. We zijn erop gericht dat de stem van ouderen gehoord wordt en dat ouderen als categorie of samen met andere leeftijdsgroepen kunnen deelnemen als gesprekspartner en niet als doelgroep c.q. (beleids)object.

 

7. Activiteiten en samenwerking


7.1 Jong-oud activiteiten

Het projectmatig leggen, bevorderen en onderhouden van intergenerationele contacten met personen en organisaties van jongeren ter ontwikkeling en bevordering van wederzijds begrip, waardering en samenwerking. Er zal worden gestreefd om, waar mogelijk, door directe benadering en via onderwijsinstellingen, zoals Rijks Universiteit, Hanze Hogeschool, Stedelijk Conservatorium maar ook journalistieke – en schrijversopleidingen samenwerkingscontacten te leggen teneinde jongeren actief bij de verdere emancipatie van ouderen te betrekken

 

Want bij het ouder worden neemt de belangstelling toe om herinneringen op te schrijven. Dat is o.i. een mooie kans om jongeren te vragen ouderen te interviewen. Dat kan over de levensloop gaan, maar even zo goed kan de verbinding gelegd worden met maatschappelijke thema’s. In dit kader nemen we contact op met FIX, een samenwerkingsverband van Link 050, We Helpen, Jimmy’s en HealthCoin en FedOS (Federatie Onafhankelijke Senioren).


7.2 Voorbeelden van samenwerking met reguliere organisaties/instellingen waarbij de stichting Senioren in Woord en Beeld zou willen aanhaken en daarvan verslag te doen in onze media.

 • Project in samenwerking met de Vereniging Groningen Dorpen om oudere bewoners uit die dorpen aan het woord te laten over hun situatie nu en hun wensen voor de toekomst.
   

 • Project in samenwerking met Wenckebach Instituut. Als vervolg op het Nationaal Programma Ouderenzorg.
   

 • Project met het Zorg Innovatie Forum en de regionale vertegenwoordiger in de nationale Raad van Ouderen om elkaar te informeren en waar mogelijk versterken.
   

 • Project in samenwerking met politie en ZaVie ter ontwikkeling en bevordering van inbraakpreventie ofwel veilige sleutelkluisjes voor mensen die 24/7 bereikbaar moeten zijn voor thuiszorgmedewerkers.
   

 • Project in het kader van verschillende activiteiten samen met scholen, Grand Theatre, GoeieBuurt, het NNT, buurtcentra enz.

7.3. Project Leven met dementie/ De Mensvriendelijke stad

Het aantal mensen met dementie dat zelfstandig woont neemt toe. Het is belangrijk dat voor hen het Odensehuis (ontstaan als burgerinitiatief van Groningen Plus) als voorziening in de gemeente Groningen blijft bestaan.

 

 • Project ter ontwikkeling en bevordering de blik te richten op de buurt en wijk waar mensen met dementie – samen met hun naasten kunnen blijven leven naar eigen inzichten. In de stad zijn diverse locaties waar het welkom aan alle mede-stadsbewoners uitgedragen wordt, in woord, gebaar en faciliteiten. We laten daarbij de directbetrokkenen de aanwijzingen geven voor de regie.

 

7.4. Internationale contacten

 

 • Project tot het ontwikkelen en/of uitbouwen informatie-uitwisseling in wederzijdse contacten met burgerinitiatieven in Duitsland, met name in de grensregio (Oldenburg, Cloppenburg). Wij willen berichten over een netwerk van Nederlandse en Duitse (ouderen)initiatieven in de grensregio en tevens berichten en wetenswaardigheden met het netwerk ‘Grenzeloze Inspiratie/ Grenzenlose Inspiration’ uitwisselen. De stichting Senioren in Woord en Beeld zal in de nabije toekomst ook richten op mogelijke contacten met websites en/of oudereninitiatieven in België. Het is belangrijk dat organisaties van ouderen en jong-oud-initiatieven ervaringen en inzichten uitwisselen ten aanzien van de eigen regie van mensen. Daarnaast zien wij onszelf ook als ambassadeurs die Groningen promoten op dit terrein.

7.5. Samenwerking/partners

 • Groningen Plus

 • Humanitas

 • Wij-teams

 • Wijert Welzijn

 • Samen sterk

 • E.v.a.

(Voor ons) nieuwe contacten, reportages en interviews met:

 • AZC Zoutkamp, AZG Delfzijl

 • Vluchtelingenwerk Nederland

 • Stichting Matahari

 • Stichting Badan

 • My Local Friend

 • Joods synagoge

 • E.a.

8. Communicatie en PR
Wij zetten onze media: Website, Facebook, Instagram en andere in ten behoeve van het versterken van burgerinitiatieven die gericht zijn op de onderlinge Multi -generatieve communicatie, emancipatie en voorlichting. Public Relations pur sang. Daarnaast voeren we ook PR gericht op alle activiteiten die in dit werkplan zijn opgenomen, inclusief middelen als flyers, filmpjes en andere publiciteitsacties. Tevens zal een periodieke Nieuwsbrief per mail aan geïnteresseerden worden toegezonden.

 

Als stichting kennen wij geen leden. We krijgen regelmatig de vraag van

mensen hoe zij uiting kunnen geven aan hun vragen en wensen m.b.t. de inhoud van de website of hoe zij zelf door middel van het schrijven van artikelen of het maken van foto’s of video opnames aan de website kunnen bijdragen.

Het e-mailadres daarvoor is: redactie@vlaiger.nl

 

9. Koffieochtenden in Vondelflat

We gaan op zoek naar enkele vrijwilligers die als gastdame/gastheer betrokkenwillen zijn bij het organiseren van koffieochtenden voor bewoners van de Vondelflat, maar alleen als deze activiteit niet wordt heringevoerd door Groningen Plus.

 

10. Samenvatting

In 2022 wil de redactie een overzicht maken van de media die onze netwerkpartners gebruiken: die variëren van papieren krantjes of zelfs tijdschriften tot radio en tv-opnamen.

Contact met de media van andere organisaties gaat dynamiek opleveren: het creëert verbinding tussen de activiteiten van burgerinitiatieven door wisselwerking tussen hun media. En zo wordt de berichtgeving interessanter voor het publiek.

 

De redactie zal zich dan ook intensiever inzetten voor het versterken van relaties met onze netwerkpartners. Zo komen er meer dwarsverbindingen tussen de activiteiten en de media van De stichting Senioren in Woord en Beeld.

 

 

11. Organisatie

 

11.1 Bestuur

Voor de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor De stichting Senioren in Woord en Beeld is een rechtspersoon noodzakelijk. De vorm die daarvoor gekozen zal worden is die van een stichting. Het stichtingsbestuur is een bestaansvoorwaarde die niet hiërarchisch zal zijn.

 

SIBW bestaat niet als er geen medewerkers en deelnemers zijn.

Het bestuur telt 3 personen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Taken van de voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

De leiding nemen bij vergaderingen

De verschillende bestuurstaken coördineren

Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.)

De uitvoering van de bestuurstaken controleren

Taken van de secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

De ingekomen stukken archiveren

Notuleren bij vergaderingen (kan worden gedelegeerd aan een notulist)

Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting

 

Taken van de penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij beheert het geld en voert onder andere de volgende taken uit:

Bijhouden van het kasboek

Verrichten van betalingen

Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting

Het financieel jaarverslag opstellen

De begroting opstellen

11.2. Redactie/ Medewerkers

Het bestuur kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van de redactie.

De redactie bestaat uit:

Hoofdredacteur

Stimuleert en bevordert de ontwikkeling van ideeën voor de rubrieken, bedenkt onderwerpen voor artikelen en reportages die goed aansluiten bij de doelgroep.

Stuurt de redactie aan en is (eind) verantwoordelijk voor de inhoud.
 

Eindredacteur

Is verantwoordelijk voor de foutloosheid van een uitgave en redigeert hiertoe de aangeleverde teksten.

 • Correspondenten, schrijvers fotografen, filmers, interviewers

 • ICT-medewerkers, Webmaster, systeemmedewerkers

Overige medewerkers

Gestreefd wordt naar het aantrekken van een stagiair voor administratief/journalistieke taken. Een ECABO-certificaat is aanwezig.

Ook zal initiatief worden genomen voor het bieden van een participatiebaan voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden/ Voorwaarde is continuering van de huidige of vergelijkbare huisvesting.

Door middel van oproepen op de website, op onze facebook pagina en vacaturestelling op de vrijwilligers vacaturebank 050 hopen we de dringend noodzakelijke uitbreiding van het aantal medewerkers te kunnen bereiken.

 

12. WBTR en ANBI

Het bestuur heeft bij WBTR.nl Webinars gevolgd ter voorbereiding aan het voldoen van de WBTR-eisen en verwacht in 2022 het daarvoor benodigde stappenplan te hebben voltooid.

Ook zal in 2022 de ANBI-status worden aangevraagd; aan de daarvoor vereiste voorwaarden is/wordt voldaan.

 

13. Begroting 2022

Activiteiten

Theater en filmactiviteiten: € 1000,00

Stagevergoeding: € 500,00

€ 1500,00

Organisatie

Huur kantoorruimte: € 2000,00

Kantoorkosten: € 250,00

PR: € 250,00

Vergaderkosten: € 360,00

Bankkosten: € 240,00

Website/Domeinnaam: € 1 00,00

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: € 75,00

Beveiligingssoftware: € 175,00

MS Office: € 100,00

Video edit software: € 200,00

Reiskosten in verband reportages etc.: € 500,00

Abonnement Ziggo; internet en telefoon: € 1000,00

Representatie : € 250,00

€ 5500,00

Totaal: € 7000.00

Widde meeuw, doe wilde vlaiger

Zailst op wiend de hemel deur

Zunne schient op dien widde wieken

Zunne schient oet n wolkenscheur

Op dien wiekn, wilde vlaiger

Vlugst veurbie en komst nait weer …

(Willem te Berge 3 juli 1903 - 12 mei 1969)