Thuis 24-uurszorg nog slecht geregeld: Een urgent probleem voor de Nederlandse ouderenzorg

Thuis 24-uurszorg nog slecht geregeld: Een urgent probleem voor de Nederlandse ouderenzorg

De ouderenzorg in Nederland kampt al jaren met grote uitdagingen, en de 24-uurszorg aan huis is daarop geen uitzondering. Ondanks diverse beleidsmaatregelen en hervormingen blijft de realiteit dat veel ouderen niet de continue zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit artikel bespreekt de belangrijkste problemen en biedt suggesties voor verbetering.

Huidige situatie van thuis 24-uurszorg

Het bieden van 24-uurszorg aan huis betekent dat ouderen die intensieve zorg nodig hebben, dag en nacht ondersteuning kunnen krijgen zonder naar een verzorgings- of verpleeghuis te hoeven verhuizen. Dit is vooral belangrijk voor mensen met chronische ziekten, dementie of ernstige lichamelijke beperkingen. In theorie zou deze zorg ouderen in staat moeten stellen om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, wat hun welzijn ten goede komt. In de praktijk schiet deze zorgvorm echter vaak tekort.

 

Jacob Dijk

Tekort aan zorgpersoneel

Een van de grootste knelpunten is het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Er zijn simpelweg niet genoeg zorgverleners om aan de vraag te voldoen. Dit leidt tot situaties waarin ouderen niet de continuïteit en kwaliteit van zorg krijgen die ze nodig hebben. Zorgverleners worden overbelast en de werkdruk is torenhoog, wat leidt tot een hoog ziekteverzuim en een hoge uitstroom uit de zorgsector.

Financieringsproblemen

Financiering is een ander groot probleem. Hoewel de overheid subsidies en vergoedingen beschikbaar stelt voor thuiszorg, zijn deze vaak niet voldoende om de kosten van 24-uurszorg te dekken. Veel ouderen en hun families komen daardoor voor hoge eigen bijdragen te staan. Daarnaast is er een complexe bureaucratie rondom de toekenning van zorggelden, wat de toegankelijkheid van zorg bemoeilijkt.

Kwaliteit en continuïteit van zorg

De kwaliteit van de zorg varieert sterk. Terwijl sommige zorgverleners uitblinken in hun werk, schiet de geboden zorg op andere plekken ernstig tekort. Er is een gebrek aan standaardisatie en toezicht, wat leidt tot inconsistente zorg. Continuïteit is eveneens een probleem: wisselende zorgverleners zorgen voor gebrek aan vertrouwen en onduidelijkheid bij ouderen, wat hun welzijn negatief beïnvloedt.

Oplossingsrichtingen

Om de problemen rondom thuis 24-uurszorg aan te pakken, zijn diverse maatregelen noodzakelijk:

Investeren in zorgpersoneel: Er moeten meer middelen beschikbaar komen voor de opleiding en bijscholing van zorgverleners. Daarnaast zijn betere arbeidsvoorwaarden en hogere salarissen essentieel om de zorgsector aantrekkelijker te maken.

Herziening van de financiering: De financieringsstructuur moet worden vereenvoudigd en uitgebreid zodat de kosten van 24-uurszorg beter gedekt worden zonder hoge eigen bijdragen voor ouderen.

Verbetering van de zorgkwaliteit: Door middel van standaardisatie en regelmatige kwaliteitscontroles kan de zorg consistenter en betrouwbaarder worden. Het ontwikkelen van best practices en richtlijnen kan hierbij helpen.

Technologische innovaties: Het gebruik van technologie, zoals monitoring-systemen en domotica, kan bijdragen aan een efficiëntere zorgverlening en de werkdruk voor zorgverleners verminderen.

Conclusie

De huidige situatie rondom thuis 24-uurszorg in Nederland vraagt om dringende actie. Zonder ingrijpende veranderingen in personeelsbeleid, financiering, kwaliteitscontrole en technologische ondersteuning zullen ouderen blijven worstelen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Alleen door gezamenlijk in te zetten op deze verbeteringen kunnen we ervoor zorgen dat ouderen waardig en veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Wet langdurige zorg (Wlz) en het overheidsbeleid, dat er op gericht is om ouderen zo lang als (on) mogelijk thuis te blijven wonen, lijken in vele punten te botsen.

Terug Volgend bericht