Moan

Moan

(vertaling vn: "Der Mond is aufgegangen

De dag is an t verdwienen 
De locht wordt swaart en kloar
Oet t laand stiegt stil.en duuster
en mit hail zacht gefluuster
de witte nevel wonderboar

De stilleghaid van d oavend
in t twijlicht over klaigrond
vertraauwd en aal gewend
as in ain vailge  hoaven
woar joe het doaglieks joagen
versloapen en vergaiten kent

zugst doe de moan doar boven
veur d helft mor in dien ogen
toch is zai hail en rond
zo zain wie veule zoaken
mor half gedurend t woaken
ons blik teveul richt op de grond

kom goan wie dan op berre
hold kwaaie dreumen verre
kold is de oavend dook
God, dei ons heft geschaopen
loat ons in vrede sloapen
en onze zaike noaber ook